active listening

Echo เอคโค ทำไมโลกจึงต้องการเธอ? [อัพเดทเพิ่ม พร้อมตัวอย่าง]

Echo by Alexandre Cabanel, 1874, the Metropolitan Museum of Art, New York

***อัพเดทเพิ่มคลายข้อสงสัย พร้อมตัวอย่างนาร์ซิซิสต์ยุคปัจจุบันด้านล่าง***

ผู้คนรู้จักบุคลิกภาพแบบนาร์ซิซิสต์ว่า “หลงรักเงาสะท้อนของตัวเอง” มานานเกินสองพันปีแล้ว ซึ่งเป็นอิทธิพลจากตำนานกรีกเรื่องเอคโค-นาร์ซิซิสต์ ที่นำมาสรุปนี้เป็นเวอร์ชันโรมันจากเมตามอร์โฟซิส โดยโอวิด แต่ถ้าจะวิเคราะห์ทางจิตเวช ถึงบุคลิกภาพแปรปรวน Narcissistic personality disorder (NPD) สามารถสืบค้นจาก คู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต ฉบับที่ 5 (DSM-5) โดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน รหัส 301.81 และ บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (ICD-10) โดยองค์การอนามัยโลก รหัส F60.81 เนื่องจากเป็นคู่มือสากลที่แพทย์ทั่วโลกใช้อ้างอิง ตัวอย่างนาร์ซิซิสต์ แบบบ้าอำนาจในปัจจุบันอยู่ด้านล่าง…

ตำนานของเทพธิดาภูเขา (นางไม้) เอคโค เป็นตำนานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการสื่อสารถูกริดรอน แต่ทว่าเรื่องราวของเธอสามารถนำมาใช้ในเชิงบวกได้อย่างแพร่หลาย

(เพิ่มเติม…)