Posts in English

Film interpretations in English

ช้างไทย สู้ไปด้วยกัน [English scroll down]

elephant_photo_Sasin Tipchai

 ช่างภาพ: ศศินทร์ ทิพชัย
ถ่ายที่จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย  23 ตุลาคม 2558
https://500px.com/sasintipchai
http://www.instagram.com/sasintipchai

มีเรื่องราวของช้างน้อยเพศผู้ซึ่งถูกสอนให้แบกเด็กๆ เดินเล่นตามชายหาด เช้าวันหนึ่งขณะที่มีเด็กหญิงขี่หลังอยู่ ช้างน้อยสัมผัสได้ถึงอันตรายครั้งใหญ่ที่ใกล้เข้ามาและรู้สึกกระวนกระวายมาก แต่เขาก็ไม่ได้สลัดเด็กหญิงให้ตกลงมาแต่อย่างใด (เพิ่มเติม…)

Feeling about Oasis: Supersonic (English)

Spoiler Alert! เวอร์ชันภาษาไทยคลิกที่นี่

Oasis.png
Songs that are written by an extreme Introvert, Sung by an extreme Extrovert who understands the meaning the second-best, are the unity of 2 Extremes. Performance is cool & powerful. (เพิ่มเติม…)

Maleficent Deep Review English version (Spoiler Alert!)

Screen Shot 2557-06-16 at 15.22.20

Photo credit: IMDB

This 21st. Century version of Sleeping Beauty is different from the Brothers Grimm one. Thus, a lot of good traditional & psychological meanings are distorted. However, I find it is interesting to analyse anyway. In this post, I focus on two main characters, Maleficent and Aurora, try to figure out why the princess sleeps, What is the meaning of the spinning wheel, and why Maleficent is allergic to iron.

The story begins with the breaking apart between two worlds, human and fairy. (The magical forest, Moors) This scene could mean the split between intrapsychic, the consciousness, and the unconscious. The Greedy boy, Stefan, had got good things inside but too stupid to see their value. He cut her wings of Freedom & took away her pride to trade with external material wealth & power. Greedy & selfish love usually ends up this way. Two worlds split.

Maleficent’s land is full of mythical creatures, abundant of resources, magnificent, and anything seems possible there. It’s the source of life. Thus, the human wants to take it badly. However, it cannot be taken by force but by making a good relationship.

The name of Maleficent should be Magnificent, the Best thing, the most beautiful one but the dark side get in, so it becomes Mal or bad. Moreover, it could be seen as Male, which can be “Animus Possession” in Jungian psychology, which means a female who gets possessed by negative masculine/animus side and so lacks good feminine quality. As a result, she turns wild, cruel, and vengeful, and her forest becomes dark and lifeless.

When love turns sour like thousand of thorns prick one’s heart, Maleficent’s heart is full of hatred, anger, and vengeance. The dark side takes charge, and the bright side splits off. A new character, Aurora, emerges. Aurora means light, similar to the Greek goddess of the dawn, Eos. While Maleficent represents darkness, Aurora is light, hope, a new beginning, purity, love, and consciousness. Both are two sides of the same coin.

Secretly observing the adorable baby softens Maleficent’s heart. She sees the bright side of herself through Aurora. Love grows within the interaction between them. (making a relationship with one’s mind)

Aurora can enter the magical forest only when she was sleeping. The same as when Maleficent makes Prince Phillip sleeps and walks through the thorny path to meet the sleeping Aurora (unconscious Aurora). Through a dream, one can connect with the magical forest or the unconscious.

Why the Spinning Wheel? To make a yarn has to twist fiber together and roll it before weaving them into the fabric. We wear clothes to cover our bodies for warmth, vanity, and protection. On the other hand, it could be seen as our relationship with others. We make a good relationship, and that makes us feel warm, we make a bad relationship, and it put us in trouble. There are a few words like the loom of destiny; the fabric of fate, wheel of fortune, which is similar to Eastern concept of the wheel of Dharma or Karma, means one will face the consequences of what one did. And life has up & down cycle like the spinning wheel. It’s destiny. So I will conclude here that the spinning wheel is a symbol of one’s fate according to one’s deed. 

 

Screen Shot 2557-06-16 at 15.22.31

Photo credit: IMDB

Why the needle/spindle pricks the index finger? The needle could mean bad love or a bad relationship that hurt us. The needle/spindle is a tool to make a yarn, but it also could hurt us if one is not conscious when using it. In this story, the needle is made of iron, which Maleficent is allergic to (will explain in the next paragraph) For Index finger; we usually use to point to things we want. We aim to the direction we’d like to go, but when the heart is broken, lousy relationship pricks this finger. One gets lost, lacks the sense of direction, confused about what one wants, forgets who one is, loses consciousness, turns to the dark side, and thus, the princess goes asleep or goes unconscious. The unconscious dark side (the vengeful curse of Maleficent) consumes the light of consciousness (Aurora).

Why Maleficent Allergic to iron? Maleficent could be an archetypal image, which is Anima or the inner feminine side. She also can be seen as the Mother Earth as she is the master of trees, animals, and nature. She is life energy and fertility. Iron is a natural mineral but gotta be mined and cast and so on to make it becomes weapons, tools, accessories. It represents “man-made material,” which could be either positive or negative things. However, it is made from human greed. Thus, Maleficent gets hurt or weaken by iron things as they are the opposites. One raw nature (Nurture) and the other one, processed nature (exploited) It’s the greed of humans that hurt Maleficent, and that greed also destroys human themselves. [a friend told me that iron could mean masculinity/animus]

Why Maleficent gets her wings back? As her anger and vengeful feelings are gone. She kisses the light with pure love; she unites her bright side back in, results in the awaken of Aurora. The uniting leads Aurora to find the caged wings and set them free. The light, hope, and pure love set Maleficent free from darkness. She becomes full once again, be open and robust, and could defeat the greedy masculine, King Stefan.

There is no need for the thorny wall as now two worlds are united and ruled by the light. Maleficent supports Aurora. The consciousness gets positive life energy from the unconscious, no split personality, and Happy Ending.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

The Dream of Noah, English Version

Screen shot 2014-04-21 at 10.11.28 AM

Photo credit: IMDB
Note: SPOILER ALERT!

Through Analytical psychology lens, in this post, I analyzed the whole Noah story as a big crisis within a human psyche and emphasized on dreams.
When the world that is Noah’s mind breaks into a pair of opposites, good against evil, and reason/duty against feeling/love. This kind of inner conflict, whether it happens in one’s mind or a society, usually results in a collapse. It could drive the person to madness and the nation to war.

In the story, Noah received God’s message through prophetic dreams. Since the earliest time, human beings believe in the importance of dreams as messages from gods. However, the rise of empirical science that takes truth only as things which can be measured, such as in term of electricity or energy, has been treating the knowledge of dreams as superstitious and without substance. Dream interpretations only regained serious interest after Sigmund Freud and Carl Jung used dreams in psychotherapy. They believe that dreams are messages from the unconscious (Freud’s subconscious or Jung’s unconscious), which help ego-consciousness to understand itself, the bigger self. The unconscious contents contain both good and bad things, such as inner potential, complexes, repressed emotion/story, which many times as to compensate what ego-consciousness lacks. Many patients improved their conditions when they understood the meaning of their dream contents and made adjustment to their lives. Of course, one does not need to wait and become mad before starting to understand one’s dreams.

What if the dream is a message from the depth of our mind, and God who sent the message is actually our inner wisdom? This inner wisdom is telling the shallow ego that if one is to continue living in this extreme way, there will be the end of the world, his world (of course, this could be seen as Global Warming issue too.) The water comes from above and below to flood one’s mind, to clean it. The human body contains over 70% of water; however, with too much water, we die. This is also true from a psychological perspective. Water is usually a symbol of the unconscious, while the ego is like the land or mountain emerges from the sea. If water, or the unconscious, is too powerful, the ego will be flooded and lost itself and becomes mad.

In one’s psyche, Noah psyche has both good and evil, for example, instinctive animal side (all the animals in the ark), positive masculine (Noah) evil masculine (the King, Tubal-Cain), wise old man (Noah’s grandfather), loving feminine (Noah’s wife, Naameh), children with potential to grow). As in Noah’s vision of seeing himself as a part of the crowd who tore animal flesh alive to eat, he found that he also was wicked. He was not better than others, and so are we. This fact is hard to accept.

 

Screen shot 2014-04-21 at 10.11.59 AM

Photo credit: IMDB

When life breaks into two opposites, the good side is pure, while the evil one is also purely evil. The world is breaking, and the storm of emotions surges to bring water to clean the messy mind. Inner wisdom warned Noah to build an ark, the vessel to protect his mind, and to select good things into his ship for the new beginning (of a new ego.) Animals are an instinctive side that one must-have for survival and these selected animals can be controlled consciously. This can be seen symbolically through the burning of the herbal incense that made those animals slept, which prevented them from fighting and biting each other. However, evil still hid inside Noah’s mind (Noah’s ark), as Noah became one-sided and blindly believed that he was given the duty of destroying humanity. When the perception is unsounded, the consciousness is weak, the evil side gets stronger and causes conflicts and fighting in the ship; husband versus wife and children, duty versus love, rationality versus irrationality.

The climax was reached when Noah could not bring himself to kill his twin granddaughters as the reason became love, and his killing duty turned to be protected instead. Those Children, therefore, are the symbol of a new beginning, which is full of potentials. When Noah’s conflicting pair of broken opposites are reunited, then, a new & bigger continent was found. Noah’s shallow and one-sided old ego was crushed (his ark was torn apart). He could not forgive himself and isolated himself for a while, till the positive feminine side represented by his stepdaughter, Ila, came to ask why he didn’t kill her daughters. It’s because of love. Then he regained his self-esteem and returned to his family. And the envious son left as in the house of love there is no room for envy. His new world was full of love, empathy, forgiveness, and possibilities. Human beings have survived for such a long time because of these qualities. Love spins the world, both inner and outer worlds.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.