112, 116 by Thai Citizens

คนไทยจำนวนหนึ่ง สื่อสารถึงด้านไม่สวยงามของราชวงศ์ พวกเขาโดนจับกุม ด้วยมาตรา 112, 116

คนไทยคนหนึ่ง สื่อสารถึงด้านที่ไม่สวยงามของคนในสังคมอย่างตรงไปตรงมา เขาโดนก่อเกรียน โดนคุกคาม โดนล่วงละเมิด ทั้งบนโลกออนไลน์ และในชีวิตประจำวัน 

สองเรื่องนี้คือ มหภาคและจุลภาค ของปัญหาเดียวกัน คนไทยกระทำต่อกันแบบนี้ ในทุกระดับสังคมและชนชั้น 

ไทยยังไม่ใช่สังคม “Liberal” ถ้าคนไทยยังไม่สามารถจะยอมให้มีการสื่อสาร ที่กล่าวถึงด้านไม่สวยงามของพวกเขา (พวกเรา) แล้วมาก่อกวนคุกคามคนเขียน ไฉนจะมาเรียกร้องเสรีภาพการสื่อสาร และความเท่าเทียม จากผู้ปกครองประเทศ 

แต่ถ้าเกิดเป็นหม่อมราชวงศ์ จะกล่าวถึงด้านไม่สวยงามของไทยนั้นทำได้ ดังที่ มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ว่าไว้ คนไทยส่วนใหญ่โง่ระดับแม่พลอย สี่แผ่นดิน “คนไทยนั้นหลอกง่าย…คนไทยนี่ ขอให้ไทยดี ไทยเก่ง รักชาติไทย พอแล้ว” อย่างไรก็ดีความเห็นของท่านคึกฤทธิ์นี้ก็ประมาณ 4 ทศวรรษมาแล้ว วันนี้หากท่านยังอยู่ อาจคิดเห็นเป็นอื่น และน่าจะได้รับการตอบกลับอย่างสุดมันส์

ตัวฉันนั้นไม่ได้ดีกว่าคนอื่น แต่ฝันจะเห็นสังคมไทยที่เจริญกว่านี้ ก่อนที่จะขอ ลองเป็นผู้ให้เสรีภาพและความเท่าเทียมกับคนอื่นๆ ในสังคมดู ดังนั้นหากคุณอ่านแล้วรู้สึกโกรธ เกลียด อยากด่า อยากก่อกวน ตามสบาย 

อริสา พิสิฐโสธรานนท์ 

DEEPFILM

เครดิต: จากหนังสือ คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม “ความเป็นไทย” เล่ม 1 ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้เขียน: สายชล สัตยานุรักษ์ สำนักพิมพ์ มติชน ปี พ.ศ. 2550 หน้า 198-199